Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowogard na lata 2023 - 2037”. Dokument wyznacza zadania w zakresie ograniczenia zużycia energii finalnej, ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Wykazuje ponadto kierunki działań w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, tym samym emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard oraz na stronie internetowej Gminy Nowogard bip.nowogard.pl

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 23.05.2023 r. do dnia 13.06.2023 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie w godzinach pracy Urzędu, Plac Wolności 5, pok. 206, Pani Magdalena Piórko, w godz. 7:30-15:30,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowogardu.