NFOP - NFOP

Spotkanie

W dniu 11 maja br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, odbyło się spotkanie otwarte przedstawicieli organizacji pozarządowych z gminy Nowogard z burmistrzem Robertem Czaplą. Z ramienia Urzędu Miejskiego w spotkaniu uczestniczyli także: Marcin Marchewka, skarbnik Gminy, Jarosław Soborski, kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) oraz Urszula Berezowska z wydziału RLFKiS - osoby, które współpracują z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych współfinansowanych przez Gminę.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych (NFOP) w celu omówienia tematów związanych z bieżącą działalnością organizacji oraz wypracowania jak najlepszego modelu współpracy między samorządem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie form, przewidzianych ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

W trakcie spotkania rozmawiano na temat realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert, współfinansowanych przez Gminę.

Poruszono m. in. sprawę tzw. „Małych grantów”, jako uproszczonej formy pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe, na które projekty składane są bezpośrednio z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny. Realizacja zadania w trybie uproszczonym może trwać maksymalnie 90 dni, a wysokość dotacji na takie zadanie nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym. W toku dyskusji burmistrz poinformował przedstawicieli organizacji, iż obawia się, że bardzo dużo organizacji będzie występowało o środki finansowe w tym trybie, a podejmowane przez niego niejednokrotnie decyzje odmowne będą źle odbierane przez organizacje. Dodał także, że w sytuacjach nagłych, kiedy dana organizacja potrzebuje środków finansowych na realizacje danego zadania, w takich przypadkach podchodzi do sprawy organizacji indywidualnie - wystarczy, że organizacja zwróci się z taką prośbą na piśmie i właściwie ją merytorycznie uzasadni.

W dalszej części spotkania poruszono temat obsługi księgowej projektów – bowiem obowiązek jej prowadzenia nakłada na organizacje ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie na mocy umów, które organizacje podpisują z Gminą na realizacje zadań publicznych. Organizacje w toku dyskusji zgłaszały bowiem, iż mają problem z prowadzeniem księgowości i właściwym sporządzeniu dokumentów księgowych, które są wymagane, bo się na tym nie znają. W tym miejscu burmistrz Robert Czapla poinformował zebranych, iż podczas wcześniejszych spotkań z przedstawicielami Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych podejmowano ten temat i ustalono, że w urzędzie będzie dostępna księgowa, która będzie się starała organizacje pozarządowe w zakresie prowadzenia księgowości wspomóc, ale dodał także, że pomoc ta nie będzie polegała na dosłownym prowadzeniu księgowości danej organizacji, bo jest to niemożliwe.

Kolejnym tematem jaki poruszono podczas spotkania, to brak możliwości ponoszenia kosztów administracyjnych w ramach realizowanych przez organizacje zadań publicznych. Organizacje bowiem nie zgadzały się z tym, że są w tym zakresie nierówno traktowane - bowiem te, które działają np. w zakresie sportu, mogą takie koszty ponosić, natomiast inne nie mają takiej możliwości. W odpowiedzi burmistrz poinformował zebranych, że w zakresie sportu Gmina nie ma instytucji wiodącej, która by się zajmowała obsługą i prowadzeniem wszystkich podmiotów działających w gminie na rzecz kultury fizycznej i sportu np. Ośrodka Rekreacji i Sportu. W naszej Gminie te zadania realizuje Ludowy Klub Sportowy Pomorzanin i ten klub pochłania też największą pulę środków przeznaczonych na sport. Ponadto klub ten pracuje i działa na majątku gminy i musi ponosić wysokie koszty administracyjne w związku z jego właściwym utrzymaniem - stąd decyzja, że organizacje sportowe mają możliwość ponoszenia tych kosztów. Organizacje w toku dyskusji mówiły, że obowiązek prowadzenia księgowości wynika z ustawy, a ponoszenie kosztów administracyjnych w ramach otrzymywanych dotacji dopuszcza ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. Zwrócono się więc do burmistrza, aby rozważył taką możliwość ustalenia dopuszczalnego poziomu (między 3% a 5%) na koszty administracyjne realizowanych zadań publicznych w ramach puli środków przeznaczanych dla organizacji w otwartych konkursach ofert w danym roku budżetowym. Burmistrz stwierdził, że pochyli się nad tym problemem.

W trakcie spotkania zwrócono się z prośbą o udostępnienie do wiadomości publicznej informacji z pracy komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach otwartych konkursów ofert i oceny (punktacji) poszczególnych ofert. Ustalono, iż informacja dotycząca wyników i oceny poszczególnych ofert, będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej przy ogłoszeniu wyników dotyczących otwartych konkursów ofert na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021