Menu główne

logo_fundacja_pzu.pngFundacja PZU ogłosiła nabór w ramach prowadzonych trzech programów dotacyjnych: „Z PZU po lekcjach”, „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” i „PZU z kulturą”. Łącznie na działania w ramach trzech programów przeznaczono 2,5 mln zł.

W Konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1118, z późn. zm.)(organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Warunkiem ubiegania się o Dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej.

Terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich mogą uczestniczyć w Konkursie pod warunkiem umocowania do występowania o Dotację w imieniu danej organizacji (np. posiadania odpowiednich pełnomocnictw) oraz posiadania własnego konta bankowego.

Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”

Celem Konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Termin składania Wniosków upływa 14 czerwca 2016 r. o godz. 11:59 (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl).

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające dokładnie 6 miesięcy, od 1 sierpnia 2016 do 31 stycznia 2017 r.

Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”

Konkurs „PZU z kulturą”

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 21 czerwca 2016 r. o godz. 11:59 (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl.

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być projekty zrealizowane do 31 grudnia 2016 r.

Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 15 000,00 zł.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu „PZU z kulturą”

Konkurs „Z PZU po lekcjach”

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt. Fundacja wspiera finansowo realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 30 czerwca 2016 r. o godz. 11:59 (decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl).

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające dokładnie 10 miesięcy, od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., z możliwością przedłużenia projektu o okres wakacyjny tj. do 31 sierpnia 2017 r.

Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu „Z PZU po lekcjach”