NFOP - NFOP

2015 12 02 nowy zarzad2We wtorek, 24 listopada br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych (NFOP). Na zebraniu obecny był także burmistrz Robert Czapla, który w swoim wystąpieniu podziękował zarządowi stowarzyszenia za współpracę, w ramach której były zgłaszane aktualne problemy i potrzeby organizacji pozarządowych. Wynikiem tych spotkań było m.in. wydzielenie w ramach puli środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych kwoty, która jest przeznaczona na wkład własny dla organizacji, które pozyskają środki finansowe na realizację projektów ze źródeł zewnętrznych.

W dalszej części zebrania zostało przedstawione sprawozdanie Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych za lata 2014-2015 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania te zostały przyjęte przez Walne Zebranie Członków wynikiem czego było jednogłośnie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Następnie uczestnicy Zebrania przeszli do wyboru nowych władz Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu tajnym na kolejną 4-letnią kadencję został wybrany następujący skład Zarządu: Mieczysław Cedro - Prezes, Cezary Komisarz - Wiceprezes, Magdalena Rogojsza - Sekretarz, Jan Smolira - Skarbnik, Jerzy Jabłoński – Członek, Eugeniusz Tworek - Członek, Jacek Rafiński - Członek.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Dorota Banach - Przewodnicząca, Lidia Bogus oraz Irena Juszczyk.

W trakcie Zebrania Prezes Mieczysław Cedro poinformował także zebranych, że w 2016 roku zaczną już obowiązywać przepisy wynikające z nowelizacji trzech ustaw, które są bardzo ważne w działalności organizacji pozarządowych tj. ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie, ustawa prawo o stowarzyszeniach i ustawa o rachunkowości. Dodał także, że zmiany te zostaną szczegółowo przedstawione na spotkaniu informacyjnym, które zostanie zorganizowane jeszcze w pierwszej dekadzie grudnia bieżącego roku.

W wolnych wnioskach Walnego Zebrania została zgłoszona propozycja organizacji w 2016 roku spotkania integracyjnego dla przedstawicieli organizacji należących do Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych, w ramach którego organizacje przedstawiłyby pola swojej działalności, co mogłoby w przyszłości zaowocować partnerskimi projektami.

Propozycja ta została pozytywnie przyjęta przez Zarząd Nowogardzkiego Forum, który zapewnił, że postara się takie spotkanie zorganizować, a przedstawicielka jednej z organizacji członkowskich Forum zadeklarowała nawet pomoc w pozyskaniu środków finansowych zewnętrznych na ten cel.

Na zakończenie Mieczysław Cedro pogratulował członkom nowo wybranych organów stowarzyszenia, podziękował zebranym za uczestnictwo i przybycie i na tym zebranie zakończono.

Inf. własna

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021