NFOP - NFOP

Zarząd Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 30 września  2020r.  o godzinie 17.00 w dużej sali obrad (I piętro) Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby stowarzyszenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie Zebrania

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zalegają ze składkami członkowskimi proszeni są o  ich uregulowanie do dnia Walnego Zebrania. Składki członkowskie można wpłacić na rachunek bankowy Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych 15 1240 3884 1111 0010 3942 9644 lub w biurze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych. Składka roczna wynosi 24,00 złote.

Z poważaniem
Prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych
Mieczysław Cedro

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2021