Menu główne

Walne zebranie
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE NOWOGARDZKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dnia11 czerwca 2019r. o godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych za 2018r.

W zebraniu uczestniczyło 14 osób- przedstawicieli nowogardzkich organizacji pozarządowych co nie stanowiło kworum ( NFOP zrzesza 30 przedstawicieli NGO) w związku z tym zebranie odbyło się w drugim terminie.

Uczestnicy zebrania powierzyli jego prowadzenie panu Mieczysławowi Cedro- Prezesowi Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

W trakcie zebrania przyjęto jednogłośnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe NFOP za rok 2018r. oraz udzielono absolutorium zarządowi stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.

Głównym źródłem finansowania Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych jest dotacja z Gminy Nowogard, która w 2018 roku wynosiła 40.000 zł.

W trakcie roku sprawozdawczego organizacje uzyskały wsparcie w przygotowaniu dokumentacji konkursowej do projektów, informacje o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, konferencjach a także mogły uzyskać pomoc wypełnieniu dokumentów rejestracyjnych w celu założenia Stowarzyszenia. Informacje o aktualnych programach dotacyjnych, organizacje mogły uzyskać także poprzez stronę internetową Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych: www.nfop.nowogard.pl

45 osób -przedstawicieli organizacji korzystało w ciągu realizacji projektu z konsultacji w biurze Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych zasięgając informacji na temat aspektów formalno prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, aktualnych programów w ramach których organizacje mogą uzyskać dofinansowanie na swoje działania, a także szkoleń i warsztatów dotyczących funkcjonowania organizacji.

W 2018r. Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych wsparło merytorycznie i formalnie przygotowanie projektów złożonych przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Nowogard z programów dotacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych takich jak: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Program Mikrodotacje- małe inicjatywy lokalne, Program Społecznik.

W okresie sprawozdawczym powstały dwie nowe organizacje: Stowarzyszenie Sportów Walki Berserker’s Team Nowogard oraz Stowarzyszenie Kultywowania Rękodzieła i Tradycji Ludowych „Na poddaszu”

Ponadto we wrześniu 2018r. został zorganizowany Dzień Nowogardzkich Organizacji Pozarządowych. Organizatorem wydarzenia było Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych wraz z Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą oraz Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie.

Celem wydarzenia był wzrost aktywności i integracja organizacji pozarządowych z Gminy Nowogard, poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy stowarzyszeniami oraz prezentację i promocję swojej działalności wśród środowiska lokalnego.

W trakcie tego Dnia organizacje z Gminy Nowogard promowały i prezentowały swoją działalność mieszkańcom Nowogardu na stoiskach poprzez prace wykonane przez swoich członków czy (puchary i medale) zdobyte przez zawodników oraz na scenie poprzez występy i prezentacje tj. przedstawianie historii powstania stowarzyszeń, realizowanych działań oraz osiągnięć. Wydarzenie to wpisywało się także w Obchody 100 – Lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dlatego też jednym z punktów programu był Quiz historyczny. W trakcie tego dnia zostały także zorganizowane gry i zabawy dla dzieci.W wydarzeniu aktywny udział brało udział 19 stowarzyszeń z Gminy Nowogard.

W wolnych wnioskach podjęto następujące tematy:

  1. Przekazanie na rzecz organizacji namiotów, które w ramach wkładu rzeczowego Nowogardzkie Forum Organizacji Pozarządowych otrzymało od Fundacji AD REM jako współorganizatora Dnia Nowogardzkich Organizacji Pozarządowych, które odbył się 15.09.2018r. Ustalono, że 10 sztuk namiotów zostanie przekazane do użytkowania najaktywniejszym organizacjom pozarządowym z Gminy Nowogard. Został do tego upoważniony Zarząd NFOP.
  2. Stworzenie Kalendarium Imprez organizowanych na terenie Gminy Nowogard, co wykluczyło by dublowanie się imprez organizowanych w ciągu całego roku zarówno przez organizacje pozarządowe, Nowogardzki Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną w Nowogardzie. Ustalono, że przedstawiciele NFOP umówią się na spotkanie z Burmistrzem w celu omówienia szczegółów tworzenia kalendarza imprez.
  3. Organizacja przez NFOP Dnia Nowogardzkich Organizacji Pozarządowych, w tym miejscu głos zabrała Pani Magdalena Rogojsza informując zebranych, że planowany termin tego wydarzenia to 21 września, ponadto poprosiła aby organizacje zgłaszały swoje pomysły i uwagi dotyczące tego Dnia.
  4. Organizacja spotkania integracyjnego dla organizacji z Gminy Nowogard. W tym miejscu pani Magdalena Rogojsza poinformowała, że został przez NFOP złożony wniosek w ramach Programu Społecznik, który zakłada organizacje szkolenia dla NGO z Gminy Nowogard dot. „Wypalenia zawodowego”, a także spotkanie integracyjne dla organizacji, poprzez które organizacje lepiej się poznają, wymienią doświadczeniami.
  5. W dalszej części pani Magdalena Rogojsza poinformowała zebranych, że do dnia 15 września 2019r. organizacje, a dokładnie zarządy stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS mają obowiązek przekazać do KRS adresy do doręczeń w formie oświadczenia, co uskuteczni przekazywanie korespondencji. Obowiązek ten wynika z ustawy o KRS i został wprowadzony 15 marca 2018r.

W związku z tym, że więcej tematów nie zgłaszano Pan Mieczysław Cedro podziękował zebranym za przybycie i uczestnictwo pomimo bardzo upalnego dnia i na tym zebranie zakończono.